Avslutter fellingsoppdrag fra Klima- og miljødepartementet

1. mars, 2022

09:57

Ingen kommentar

Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn oppdraget. De ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk den 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i Bograngen- og Rømskogrevirene, med virketid til og med 1. mars.

Les mer om oppdraget fra KLD her

Samtlige fem dyr som har blitt sporet innenfor fellingsområdet for Bograngen-reviret siden 15. februar er nå felt. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt. SNO avslutter nå fellingsoppdraget på grunn av manglende sporforhold i Rømskog.

– Når lederparet er borte er flokken antagelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

I oppdraget fra KLD går det klart fram at de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret ikke skal felles.

Gode sporforhold i Bograngen

Statens naturoppsyn startet den 16. februar med sporingsarbeid i Bograngen-reviret hvor det var gode forhold.

17. og 18. februar ble det felt fire ulver. Det var mistanke om at det fortsatt kunne være en ulv igjen i området, men sporing ble avsluttet i påvente av ny snø. 23. februar ble den gjenværende ulven sporet ut av fellingsområdet. Miljødirektoratet utvidet dermed fellingsområdet i henhold til oppdraget fra KLD. Ulven, en hannulv på 46 kg, ble felt 24. februar litt etter kl. 15.

Det har ikke vært spor av andre ulver inne i fellingsområdet, og SNO vurderer dermed at formålet med oppdraget er oppnådd.

Krevende i Rømskog

I Rømskog var det ikke sporingsforhold før 20. februar, og fellingsledere i SNO reiste da til området.

På bakgrunn av blant annet områdets terreng hadde SNO behov for bistand fra lokale personer for å gjennomføre oppdraget på en hensiktsmessig måte. Det ble opprettet tjenestekjøpsavtaler med et tjuetall personer, hovedsakelig med tilknytning til skadefellingslaget i Aurskog-Høland, som også inkluderte hundeførere og hunder.

– Terrenget i Rømskog-reviret er kupert med mye tett skog, og det er krevende å forflytte seg for å skjære av spor og postering. Bistanden fra lokale jegere var avgjørende for å lykkes med å felle disse ulvene, og de har gjort en meget god innsats også i det forberedende sporingsarbeidet, sier Kjørstad.

Fellingsforsøk startet i Rømskog-reviret mandag 21. februar og foregikk til og med torsdag 24. februar. I den perioden ble det felt to valper og to voksne ulver. Det var også her behov for justering av fellingsområdet.

Det har vært gode sporingsforhold i området helt til natt til torsdagen, da et omslag i været førte til at snøen forsvant i store deler av terrenget. Det ikke lengre forhold for ytterligere fellingsforsøk i reviret.

Reviret i oppløsning

SNO anser at lederparet i Rømskog har blitt felt, selv om vi ikke har fått resultat fra DNA-analyser ennå. Dermed er reviret nå å regne som å være i oppløsning. Det betyr at det med dårlige sporforhold framover, ikke lenger vil være mulig å utelukke at andre ulver kan trekke inn i fellingsområdet om kort tid, inkludert ungdyr fra Setten-reviret som er unntatt felling.

– Det vil sannsynsligvis kunne observeres ulv i både Bograngen- og Rømskog-områdene også i tiden framover, men dette kan være andre individ eller andre flokker som endrer sin områdebruk. SNO følger opp meldinger på vanlig måte gjennom overvåkingsprogrammet framover.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *