Avslutter fellingsoppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn oppdraget. De ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk den 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i Bograngen- og Rømskogrevirene, med virketid til og med 1. mars.

Les mer om oppdraget fra KLD her

Samtlige fem dyr som har blitt sporet innenfor fellingsområdet for Bograngen-reviret siden 15. februar er nå felt. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt. SNO avslutter nå fellingsoppdraget på grunn av manglende sporforhold i Rømskog.

– Når lederparet er borte er flokken antagelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

I oppdraget fra KLD går det klart fram at de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret ikke skal felles.

Gode sporforhold i Bograngen

Statens naturoppsyn startet den 16. februar med sporingsarbeid i Bograngen-reviret hvor det var gode forhold.

17. og 18. februar ble det felt fire ulver. Det var mistanke om at det fortsatt kunne være en ulv igjen i området, men sporing ble avsluttet i påvente av ny snø. 23. februar ble den gjenværende ulven sporet ut av fellingsområdet. Miljødirektoratet utvidet dermed fellingsområdet i henhold til oppdraget fra KLD. Ulven, en hannulv på 46 kg, ble felt 24. februar litt etter kl. 15.

Det har ikke vært spor av andre ulver inne i fellingsområdet, og SNO vurderer dermed at formålet med oppdraget er oppnådd.

Krevende i Rømskog

I Rømskog var det ikke sporingsforhold før 20. februar, og fellingsledere i SNO reiste da til området.

På bakgrunn av blant annet områdets terreng hadde SNO behov for bistand fra lokale personer for å gjennomføre oppdraget på en hensiktsmessig måte. Det ble opprettet tjenestekjøpsavtaler med et tjuetall personer, hovedsakelig med tilknytning til skadefellingslaget i Aurskog-Høland, som også inkluderte hundeførere og hunder.

– Terrenget i Rømskog-reviret er kupert med mye tett skog, og det er krevende å forflytte seg for å skjære av spor og postering. Bistanden fra lokale jegere var avgjørende for å lykkes med å felle disse ulvene, og de har gjort en meget god innsats også i det forberedende sporingsarbeidet, sier Kjørstad.

Fellingsforsøk startet i Rømskog-reviret mandag 21. februar og foregikk til og med torsdag 24. februar. I den perioden ble det felt to valper og to voksne ulver. Det var også her behov for justering av fellingsområdet.

Det har vært gode sporingsforhold i området helt til natt til torsdagen, da et omslag i været førte til at snøen forsvant i store deler av terrenget. Det ikke lengre forhold for ytterligere fellingsforsøk i reviret.

Reviret i oppløsning

SNO anser at lederparet i Rømskog har blitt felt, selv om vi ikke har fått resultat fra DNA-analyser ennå. Dermed er reviret nå å regne som å være i oppløsning. Det betyr at det med dårlige sporforhold framover, ikke lenger vil være mulig å utelukke at andre ulver kan trekke inn i fellingsområdet om kort tid, inkludert ungdyr fra Setten-reviret som er unntatt felling.

– Det vil sannsynsligvis kunne observeres ulv i både Bograngen- og Rømskog-områdene også i tiden framover, men dette kan være andre individ eller andre flokker som endrer sin områdebruk. SNO følger opp meldinger på vanlig måte gjennom overvåkingsprogrammet framover.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.