Category: Samferdsel

Samferdsel
Benjamin Myklebust Roed

Feskjær i sjøen for gående og syklende

Vi kan ikke se reguleringsplaner, fartsgrenser og trafikksikkerhet isolert. Vi må prioritere arealer slik at det i større grad tas hensyn til myke trafikanter. Slik bidrar vi til at flere barn kan gå og sykle til skolen, men samtidig at flere har mulighet til å dekke sine daglige behov uten å være avhengig av bil.

Les mer »