Framdriftsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble

23. januar, 2022

20:55

Ingen kommentar

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Hensikten er å bidra til at den planlagte veien skal bli et realiserbart veiutbyggingsprosjekt. På bakgrunn av møter med styret i det interkommunale plansamarbeidet høsten 2021 har Nye Veier jobbet videre med en framdriftsplan.

-Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til et realiserbart utbyggingsprosjekt innen kostnadsrammene og for å øke bærekraften i prosjektet. Summen av innkomne merknader og innsigelser på det foreliggende planforslaget viser at det ikke er tilslutning til forslaget som det foreligger. Rammen for prosjektet er 11, 3 milliarder kroner i tråd med den vedtatte bompengeproposisjonen. Kommunenes innspill i høringsperioden alene beløper seg til ytterligere om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen. I tillegg kommer innspill og innsigelser fra øvrige aktører og myndigheter. Dette betyr at vi per i dag ikke har et gjennomførbart prosjekt og det sier seg selv at vi må ta en ny runde for å se på hvordan vi kan utvikle og optimalisere prosjektet. De nærmeste 5-8 månedene skal Nye Veier sammen med vår rådgiver Sweco jobbe med verdioptimalisering av prosjektet, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Et realiserbart utbyggingsprosjekt

Hovedhensikten med arbeidet framover er å utvikle prosjektet ny E18 Tvedestrand-Bamble slik at det blir økonomisk realiserbart og at bærekraften i prosjektet øker.

-Nye Veier skal derfor vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Videre skal vi gjennomføre en verdianalyse på eksisterende reguleringsplanforslag. Dette innebærer å vurdere muligheter for kostnadsreduksjoner og opprettholde nytten for trafikantene i form av redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Til slutt skal vi vurdere merknadene og innsigelsene på eksisterende reguleringsplanforslag. Særlig på dette siste punktet trenger Nye Veier drahjelp og oppfordrer kommunene og øvrige myndigheter til å være løsningsorienterte, sier Heieraas.

Det overordnede målet for Nasjonal transportplan 2022–2033 er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Dette er føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin portefølje. Et viktig område i Nye Veiers klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Innen området arealbeslag og naturmangfold er et av målene å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arealer og naturmangfold. Det er også et mål at Nye Veier skal arbeide for økt gjenbruk der det er grunnlag for det. Begge disse målene er det mulig å oppnå gjennom arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Framdrift og arbeidsopplegg

Kommunene i det interkommunale plansamarbeidet har sluttet seg til Nye Veier sin anbefaling om å se på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har lagt opp til et arbeidsopplegg med faste og jevnlige møter med den eksterne samarbeidsgruppen i prosjektet. Samarbeidsgruppen består blant annet av sentrale statlige innsigelsesmyndigheter og Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner. I tillegg skal Nye Veier underveis orientere og ha dialog med styret i det interkommunale plansamarbeidet.

– Nye Veier er opptatt av å utvikle et planforslag som får tilslutning i kommunene og hos øvrige myndigheter. Verdioptimaliseringen vi er i gang med skal bidra til dette. Når Nye Veier har arbeidet fram det vi mener er et realiserbart utbyggingsprosjekt kan vi sammen med kommunene ta stilling til veilinje og valg av korridor. Deretter starter en vanlig reguleringsprosess med planoppstart, offentlig ettersyn og høring og behandling av innkomne merknader. Verdioptimaliseringen er avhengige av grundige og gode utredninger, og det er usikkert hva som blir løsningen. Det er derfor med en viss grad av usikkerhet at vi anslår 2-3 år før det kan foreligge et reguleringsplanvedtak, sier Heieraas.

Kommunene har en uttalt forventning om firefelts vei med fartsgrense på minimum 100 km/t som tilsvarer standarden som på dagens E18 Kristiansand-Grimstad. Kravene til veistandard og fartsgrense er imidlertid endret siden den strekningen ble bygget og er med dagens veinormaler i utgangspunktet ikke lenger mulig.

– Kommunenes forventning til veistandard sammenfaller med Nye Veiers ønske om mer fleksibilitet i valg av veiløsninger og veistandard for de strekningene og prosjektene hvor en utvikler eksisterende vei. Etter vår vurdering er det ikke sikkert at ny firefelts vei med fartsgrense 110 km/t er svaret overalt der det bygges ny hovedvei, heller ikke på nye E18 Tvedestrand-Bamble, hvor vi har en ganske god tre-feltsvei på deler av strekningen som kanskje kan utvides til fire felt. Dette må vi se mer på i det videre utredningsarbeidet. Når det gjelder handlingsrommet innenfor veinormaler eller mulighetene for fravik er vi i dialog med Vegdirektoratet, avslutter Heieraas.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *