Bak fra venstre: Ane Marte Rasmussen (USN), Pia Bing-Jonsson (USN), Kristin Barstad (USN), Mette Vikan Andersen (Tønsberg kommune), Espen Irving Riiser (Tønsberg kommune) og Vibeke Eliassen (Tønsberg kommune). Foran fra venstre: Petter Aasen (USN) og Egil Johansen (Tønsberg kommune)

Inngår samarbeid med Tønsberg kommune

22. januar, 2023

08:41

Ingen kommentar

Mot slutten av 2022 undertegnet Tønsberg kommune og USN en avtale som skal styrke samarbeidet mellom universitetet og kommunen.

Av Knut Jul Meland

Avtalen vektlegger oppvekst, utdanning, folkehelse og livsmestring, og partene skal også samarbeide for å fremme innovasjon og entreprenørskap.

USN og Tønsberg kommune har allerede etablert samarbeid på flere områder, blant annet når det gjelder praksisplasser for studenter, veiledning og noe følgeforskning på kommunale prosjekt. Den nye samarbeidsavtalen legger grunnlag for å utvide kontakten og samarbeidet.

– Gjensidig avhengig av hverandre

– Avtalen skal bidra til å omsette kunnskap til praksis. Kommunen og universitetet er gjensidig avhengig av hverandre, og for å lykkes med innovasjon trenger vi både den akademiske og den erfaringsbaserte kunnskapen. Derfor må vi dra veksel på hverandres nettverk og erfaringer, og derfor vil alle være tjent med at vi klarer å samarbeide enda tettere sammen fremover, sier kommunedirektør i Tønsberg, Egil Johansen.

Samarbeidsavtalen hviler godt på USNs strategi, som blant annet vektlegger regional samfunns- og arbeidslivsforankring.

– Vår tid er preget av hurtig endring og høy omstillingstakt både i næringsliv og offentlig sektor, noe som gjør institusjoner som USN til stadig viktigere omdreiningspunkt for utvikling, vekst og verdiskaping. Dette skjer i tett interaksjon med omgivelsene og fordrer et kontinuerlig samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Kommunene er helt sentrale aktører i en slik utvikling, sier rektor Petter Aasen

Tjenesteleverandør og utviklingsaktør

Samarbeidet har to definerte hovedmål:

 1. videreutvikle og styrke samarbeidet mellom USN og Tønsberg kommune som tjenesteleverandør innenfor oppvekst, utdanning, helse og velferd
 2. videreutvikle og styrke samhandlingen mellom USN og Tønsberg kommune som utviklingsaktør innenfor områdene næringsutvikling og samfunnsplanlegging

Om samarbeidet mellom USN og Tønsberg kommune som tjenesteleverandør:

 • Samarbeidet mellom Tønsberg kommune og USN innenfor profesjonsutdanningenes praksisstudier skal videreutvikles og styrkes.
 • Det skal legges til rette for å bygge kompetanse gjennom kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger og utveksling av undervisnings-, veilednings- og foredragsressurser.
 • Det skal legges til rette for et behovsstyrt kompetanseutviklingssamarbeid, herunder etter- og videreutdanning, innenfor de nasjonale satsingene desentralisert ordning kompetanseutvikling for skole og barnehage.
 • Partene skal samarbeide om prognoser som sier noe om sammenhengen mellom kommunens framtidige profesjonsbehov og dimensjoneringen og innretningen av USNs profesjonsstudier.
 • Partene vil samarbeide om ordningen for offentlig sektor-ph.d. (forskningsradet.no)

Samhandlingen mellom USN og Tønsberg kommune som utviklingsaktør:

 • Partene vil samarbeide om å legge forholdene til rette for et kunnskapsbasert, kreativt og innovativt miljø for offentlige tjenester, eksisterende og nystartede virksomheter og akademia.
 • Det skal legges til rette for økt forskningsvirksomhet.
 • Det skal legges til rette for å bygge kompetanse gjennom utveksling av undervisnings-, veilednings- og foredragsressurser.
 • Det skal etableres tverrfaglige nettverk for kunnskapsutveksling og – utvikling innenfor digitalisering, innovasjon og entreprenørskap.
 • Partene vil samarbeide om ordning for nærings-ph.d.(forskningsradet.no)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *