Kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2020

23. januar, 2022

20:55

Ingen kommentar

67 prosent av kommunene hadde nedgang i utslipp av klimagasser i 2020, viser nye tall.

Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid. Vi opplever at kommunene er engasjerte og stadig flere deltar aktivt med å redusere utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nye utslippstall gir oversikt over utslipp av klimagasser for alle landets kommuner og fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg fra 2009 til 2020, fordelt på ni ulike sektorer.

Det er Miljødirektoratet som publiserer nye utslippstall for kommuner og fylker.

Endrede reisevaner og elektrifisering kuttet utslipp

Utslippene går ned i mer enn to av tre kommuner. Totalt sett er det reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip som bidrar til de største utslippsreduksjonene i kommunene i 2020. Hvor mye av nedgangen som skyldes direkte koronarestriksjoner, er vanskelig å fastslå.

Nedgangen i utslipp fra sjøfart og luftfart skyldes sannsynligvis endrede reisevaner på grunn av pandemien. Lavere utslipp fra personbiler skyldes mindre kjøring og at flere kjører elbiler framfor bensin- og dieselbiler. Dette gjelder spesielt i de store byene.

Tallene viser også en nedgang i utslipp fra personbiler i flere av kommunene langs grensen til Sverige og i nærheten av flyplasser. Dette henger sannsynligvis sammen med mindre reiseaktivitet til utlandet.

Utslippene fra olje til oppvarming er redusert

I 2020 ble det innført et forbud mot bruk av olje til oppvarming av bygninger. Oljefyrforbudet har bidratt til at utslippene fra olje og parafin til oppvarming har gått ned fra over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til tilnærmet null i 2020.

I andre sektorer, slik som jordbruk og avfallshåndtering, er det liten forandring i utslippene sammenlignet med tidligere år.

Fjerde året med klimagassregnskap

Det er mange faktorer som spiller inn på hvilke klimagassutslipp som dominerer i hver enkelt kommune. Utslippene henger gjerne sammen med hvor mange som bor i kommunen, hvilke næringer som finnes der, om de ligger i tilknytning til kysten eller om det ligger veier med mye trafikk der.

– Hovedformålet med regnskapet er å bidra til at kommunene har et godt kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre klimaarbeidet sitt, ikke å måle kommunene på måloppnåelse eller opp mot hverandre, poengterer miljødirektør Ellen Hambro.

Dette er fjerde året Miljødirektoratet publiserer nye utslippstall for kommuner og fylker siden tjenesten ble lansert i 2019.

Fakta: Klimagassregnskap for kommuner

  • Klimagassregnskap for kommuner er en nettjeneste som viser utslippene til alle kommuner og fylker i Norge.
  • Tjenesten viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser, fordelt på 47 forskjellige utslippskilder (ni hovedsektorer).
  • Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB), men inndelingen er mer aggregert.
  • SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder, sammen med rapporterte utslipps- og energitall fra virksomhetene til Miljødirektoratet.
  • På grunn av ulike datakilder og avgrensninger kan ikke det kommunefordelte og det nasjonale klimagassregnskapet sammenlignes direkte.
  • Tjenesten har også en egen side som viser utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk. Disse beregningene vil etter planen oppdateres i løpet av 2022.
  • I tillegg finnes det flere effektkalkulatorer der kommunene kan beregne klimaeffekten av forskjellige klimatiltak.

Større datagrunnlag

Datatilgjengeligheten er bedre på nasjonalt nivå enn på lavere geografisk nivå. På nasjonalt nivå beregnes for eksempel en stor del av klimagassutslippene med utgangspunkt i totalt salg av ulike petroleumsprodukter, noe som anses som en kilde med lav usikkerhet.

På kommunenivå finnes det ofte ikke like god informasjon om hvor mye som er solgt eller brukt av de ulike petroleumsproduktene. Det fører til at det må gjøres antagelser om hvor stor andel av det nasjonale forbruket som skal tildeles hver kommune, eller at utslippene må beregnes med andre metoder med vesentlig høyere usikkerhet enn salgstall.

Dette fører til at usikkerheten på utslippstallene i noen tilfeller øker når de beregnes på kommune- eller fylkesnivå. Miljødirektoratet jobber aktivt med å redusere denne usikkerheten, slik at brukerne av tjenesten får tilgang til så korrekte utslippstall som mulig.

For 2020 er det flere endringer av klimagassregnskapet

Her er noe av de viktigste endringene for:

  • Ny metode for å beregne utslipp fra redskaper som bruker anleggsdiesel (SSB).
  • Utslipp fra gass til oppvarming har blitt fordelt basert på ny informasjon.
  • Ny beregningsmetode for utslipp fra avløp.

Fram mot publisering av 2021-tall skal Miljødirektoratet ha et spesielt søkelys på å forbedre beregningsmetodene for veitrafikk og sjøfart. Hensikten er å legge til rette for at enda flere av de lokale klimatiltakene fanges opp i regnskapet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *