Kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks opprettet

4. februar, 2022

19:52

Ingen kommentar

Skal gi råd om fangstmetoder, prioritering av vassdrag og hvordan pukkellaks kan bekjempes.

Ny stor invasjon av pukkellaks ventes i 2023. For å være best mulig forberedt har Miljødirektoratet opprettet en nasjonal kompetansegruppe, som ledd i oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks.

– Kompetansegruppa vil få en viktig jobb med å vurdere ulike fangstmetoder, og med å gi råd om hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot. Det blir også viktig å få etablert et godt system for å ta vare på og utnytte fangsten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tester nytt fangstutstyr i år

Hun trekker spesielt frem de største elvene, som Tanavassdraget og Altaelva, hvor forsøk med uttak av pukkellaks så langt ikke har vært effektive. En viktig jobb for gruppa blir derfor å gi råd om hvordan den fremmede og uønskede fiskearten kan bekjempes i større elver. Gruppa skal også vurdere om det er mulig med målrettede tiltak for uttak av pukkelaks i sjøen, uten å skade bestandene av atlantisk laks.

Målet er å hindre pukkellaks i å komme seg opp i elvene, slik at de ikke får formert seg. Erfaringer fra i fjor tilsier at oppgangsfeller, som sorterer ut pukkellaksen fra annen fisk langt nede i elva, er det beste tiltaket der dette er mulig. I år skal det kjøpes inn mer robuste felletyper og testes ut i utvalgte vassdrag, og det skal utredes hvordan tiltakene fra 2021 i de øvrige elvene kan forbedres.

Stor trussel

Pukkellaksen er en fremmed fiskeart som er uønsket i norsk natur. Den hører hjemme i elver som munner ut i Stillehavet, og har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland. Pukkellaksen er en trussel både mot våre naturlige fiskebestander og øvrig biologisk mangfold. Store mengder død pukkellaks påvirker vannkvaliteten i vassdragene. Det har skjedd en kraftig økning i mengden pukkellaks som gyter i norske vassdrag siden 2015. I 2021 ble over 100 000 individer fanget gjennom utfiskingstiltak i elvene. Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og så langt er den kun tallrik i Norge i oddetallsår. Neste store invasjon er forventet i 2023.

Bygge på samlet erfaring

Den nyoppnevnte kompetansegruppa møttes første gang 2. februar, og består av ni personer. Den skal ledes av Eirik Frøiland fra Miljødirektoratet. Øvrige medlemmer er Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet, Camilla Kvitberg Lehne fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Tore Vatne fra Statsforvalteren i Nordland, Egil Liberg fra Finnmarkseiendommen, Sigurd Domaas fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, Øystein Skaala fra Havforskningsinstituttet, Eva Thorstad og Gunnbjørn Bremset (begge fra Norsk institutt for naturforskning/NINA).

– Gruppa skal gi råd til miljøforvaltningen, for å sikre at de mest effektive tiltakene mot pukkellaks gjennomføres, og at de bygger på den samlede erfaringen med bekjempelse av den fremmede fiskearten, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *