Langøya-deponering er miljømessig forsvarlig

7. februar, 2022

07:32

Ingen kommentar

BILDET: Noah Solutions får tillatelse til å deponere ikke-reaktivt farlig avfall over kote null i Sydbruddet på Langøya i Vestfold og Telemark. Her Langøya sett fra nord til sør. Foto: Bård Gudim.

Miljødirektoratet mener det er miljømessig forsvarlig å deponere stabilt ikke-reaktivt, farlig avfall over havnivå på Langøya utenfor Holmestrand.

-Tillatelsen til Noah Solutions legger til rette for forsvarlig behandling av farlig avfall fra norske bedrifter fram til 2030. Dette gir industrien anledning til å finne gode løsninger for å håndtere avfallet sitt også i framtiden, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Ny behandlingsløsning for avfallet

Noah Solutions dokumenterer at store deler av det farlige avfallet vil kategoriseres som stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall etter behandling. Det vil oppfylle kravet til avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall.

Deponeringen vil heller ikke påvirke friluftslivet. Området skal settes i stand etter at deponeringen er avsluttet i tråd med opprinnelig plan, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten

Tillatelse til deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall vil forlenge perioden med tungtrafikk til Holmestrand fordi en større andel farlig avfall enn ordinært avfall fraktes med bil. Men avfallstransporten til Langøya er ikke hovedbelastningen i Holmestrand sentrum.

Fakta: Noah Solutions deponerer farlig avfall på Langøya

  • Noah Solutions har tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet til å motta uorganisk ordinært avfall til deponering og uorganisk farlig avfall til behandling og deponering på Langøya.
  • Hovedaktiviteten på Langøya er mottak av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri.
  • I dag deponeres nøytralisert farlig avfall under havnivå (kote 0) og ordinært avfall over havnivå. Noah får nå tillatelse til å deponere ikke-reaktivt farlig avfall over kote null i Sydbruddet.
  • Porevann fra deponiet som ikke gjenbrukes i prosessen, går via renseanlegg til sjø. Anlegget har rensing i form av sedimentasjon, sand- og kullfiltrering.
  • Deler av Langøya, utenfor deponiområdet, er intakt kalkfuruskog, kalktørreng, kalkberg, edelløvskog og strandvegetasjon med mange interessante arter. Det er flere arter på rødlista. Området er vernet på grunn av geologisk arv.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *