Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak

22. januar, 2023

08:59

Ingen kommentar

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere.

Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har siden 2013 administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Fire millioner kroner skal deles ut i 2023

I 2023 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører. Det trykket må vi jobbe for å holde oppe. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler, sier Nygård

Søknadsvurderingen

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom

Krav til søknaden:

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal benyttes i 2023.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2023 er 1. mars.

Mer informasjon om ordningen finner du på Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak – Tilskudd.no (dfo.no).

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *