Oppdrag til Jernbanedirektoratet om moglegheitsstudie av jernbanestrekninga Oslo-Stockholm

-Vi ønskjer at fleire reisande skal velje grøn togtransport, ikkje berre i Noreg, men òg på tvers av landegrensene. Fram til koronapandemien råka oss, auka reisetala for togtilbodet Oslo–Stockholm. Dette viser at folk er interessert i å reise klimavenleg på utanlandsreiser. Jernbanedirektoratet skal sjå på moglegheiter for å gjere togtilbodet mellom dei to hovudstadane betre, […]